‘PARAULA en ACCIÓ. Iniciació a l’escriptura teatral’ / ‘PALABRA en ACCIÓN. Iniciación a la escritura teatral’

_boceto

Mi consejo al escribir una pieza de teatro, procura ser original y, en la medida de lo posible, inteligente, pero no tengas miedo a parecer estúpido. La libertad de pensamiento es necesaria, pero sólo quien no teme escribir tonterías piensa de manera libre. No retoques ni pulas demasiado, sé desproporcionado y audaz. La brevedad es la hermana del talento. (…) El argumento debe ser nuevo y la fábula puede estar ausente.

Consejos a un escritor, cartas de Antón Chéjov

La paraula al teatre és acció. Dir és fer. Els grans autors així ho demostren. Els seus personatges no parlen, diuen. Els seus personatges, les seves escenes generen moviment dramàtic, que no és el mateix que el moviment físic, tot i que pot coincidir. Shakespeare, Chéjov, Sófocles o Eurípides, per citar alguns dels monstres sagrats de la nostra cultura occidental dramàtica, han trascendit gràcies a l’art de fer que la seva paraula escrita fos carn d’acció dramàtica inoblidable.

A Paraula en Acció, mirarem de construir escenes, històries i, fins i tot, si s’escau, una peça de llarg alè que tingui i contingui un esperit que arribi a l’espectador i el toqui en allò que els clàssics pretenien. Consciència, cor, contemporaneïtat i universalitat. Per això ens dedicarem a transitar, analitzar, escriure i gaudir de les les arts, les tècniques i els recorreguts bàsics que contempla la unitat de sentit total que és una obra a partir de les unitats de sentit més parcials que la composen i els instruments més habituals que la fan caminar cap a l’espectador/a.

La feina de l’escriptor teatral és una feina molt solitària que s’enfronta a possibilitats etèries d’imaginació que precisen de la realitat del públic, receptor de la peça i el seu missatge -pregunta, dubte, incertessa, propòsit, mostra, mai adoctrinament- per passar la prova del temps i l’oblit. Per això també, el primer públic que tastarà les peces o la peça que construim al llarg d’aquest curs, seran els propis i les pròpies companyes autor@s que participaran de la creació de l’altr@.

Fins ara, dels meus tallers d’escriptura teatral han sortit comèdies dramàtiques com La víspera, de Joaquín Pedretti, Després de tants anys, de Pilar Obregón o El Protocolo, de Nina Rocha; comèdies esperpèntiques com Lo inverosímil, de Óscar Chocano; drames de tall més clàssic com Las cosas, por su nombre, de Graciela Gil, El dia que Sean Penn em va mirar, de Teresa Méndez o Los peces también pasean, d’Enrique Ferrando. Totes elles disponibles a petició de qui vulgui llegir-les un cop demanat el permís de l’autor o autora corresponent, ja que es tracta d’un banc de textos que vaig configurant arran dels tallers que coordino per tal de que puguin difondre’s i muntar-se.

Persones a qui pot interessar: escriptors/es d’altres formats, lectors/es de teatre, de novel·la o de poesia, persones a les que els hi agrada el cinema o públic que s’atreveixi a l’aventura d’escriure teatre i, sobretot, tenint en compte la seva experiència, actors i actrius que vulguin posar-se a l’altra banda per obtenir una perspectiva més enriquidora i ample del fet teatral.

Què es requereix per a inscriure’ns? El compromís total amb les tasques que el curs genera.

Espai TEATRE LA COLMENAC/Francesc Viñas, 5. Bxos. Parada metro: Santa Coloma. Línia 1. A tres minuts de la parada. Si Barcelona fuera Manhattan, Santa Coloma sería Queens. Que la distancia no sea una excusa. www.teatrelacolmena.cat.

Dia i hores: Cada dissabte d’ 11.00 a 14 h. des del 16 de gener al 18 de juny ambdós inclosos sense comptar festius. Amb una pausa de 20 minuts per fer cafè.

Objectiu: Conèixer, practicar i gaudir de les eines i tècnica imprescindibles per escriure teatre. Alhora, seria estupend poder obtenir una peça teatral de la qual després es pugui presentar una proposta escènica a públic en forma de lectura dramatitzada, però no és l’objectiu principal.

Preu: 50€ mensuals.

Nombre màxim d’autors/es: 10

Curs coordinat i pensat especialment per Laura Freijo, dramaturga, directora i pensapoadora per a LA COLMENA de Santa Coloma de Gnet.

Per rebre el dossier complert, escribiu a laura@laurafreijo.com; 676 31 21 67.

(*) Nota important: El preu del curs no inclou la coordinació, producció i direcció de la lectura dramatitzada en el cas de que sorgeixi una obra de teatre completa.

(Castellano)

La palabra en el teatro es acción. Decir es hacer. Los grandes autores así lo demuestran. Sus personajes no hablan, dicen. Sus personajes, sus escenas, su obra generan movimiento dramático que no es lo mismo que el movimiento físico, aunque pueda coincidir. Shakespeare, Chéjov, Sófocles o Eurípides, por citar algunos de los monstruos sagrados de nuestra cultura occidental dramática, han trascendido gracias al arte de hacer que su palabra escrita fuera carne de acción dramática inolvidable. 

En Palabra en Acción, compondremos escenas, crearemos historias y hasta, si es necesario, escribiremos una pieza de largo aliento que llegue al espectador y toque aquello que los clásicos pretendían. Conciencia, corazón, contemporaneidad y universalidad. Por eso nos dedicaremos a transitar, analizar, escribir y disfrutar de las artes, las técnicas y los recorridos básicos que contempla la unidad de sentido total que es una obra a partir de las unidades de sentido parciales que la componen y las herramientas más habituales que la hacen caminar hacia el/la espectador/a.

El trabajo del escritor teatral es muy solitario y se enfrenta a posibilidades etereas de imaginación que precisan la realidad del público, receptor de la pieza y su mensaje -pregunta, duda, incertidumbre, propósito, muestra, nunca adoctrinamiento- para pasar la prueba del tiempo y el olvido. Por eso también, el primer público que probará las piezas, las escenas o la pieza final que construyamos durante el curso, serán los propios y las propias compañeras autor@s que participarán de la creación del otr@ compartiendo dinámica de grupo.

Hasta ahora, de mis talleres de escritura teatral han surgido comedias dramáticas como La víspera, de Joaquín Pedretti, Després de tants anys, de Pilar Obregón o El Protocolo, de Nina Rocha; comedias esperpénticas como Lo inverosímil, de Óscar Chocano; dramas de corte clásico como Las cosas, por su nombre, de Graciela Gil, El dia que Sean Penn em va mirar, de Teresa Méndez o Los peces también pasean, de Enrique Ferrando, entre otras. Todas ellas disponibles a petición de quien quiera leerlas una vez se halla pedido permiso al autor/a correspondiente, ya que se trata de un banco de textos que se va configurando a partir de los talleres que coordino con la intención de que las obras puedan ser montadas. 

Personas a quien puede interesar: escriptores/as de otros formatos, lectores/as de teatro, de novela o de poesía, personas a las que les gusta el cine o público que se atreva a la aventura de escribir teatro y, sobre todo, teniendo en cuenta su experiencia, actores y actrices que quieran ponerse en el otro lado para obtener una perspectiva más enriquecedora y amplia del hecho teatral.

¿Qué se requiere para inscribirse? El compromiso total con los trabajos que genera el curso. 

Espacio TEATRE LA COLMENAC/Francesc Viñas, 5. Bxos. Parada metro: Santa Coloma. Línia 1. A tres minutos de la parada. Si Barcelona fuera Manhattan, Santa Coloma sería Queens. Que la distancia no sea una excusa. www.teatrelacolmena.cat.

Dia y horas: Cada sábado de 11 a 14 h. desde el 16 de enero al 18 de junio, ambos incluidos sin contar festivos. Con una pausa de 20 minutos.

Objectiu: Conocer, practicar y disfrutar de las herramientas y la técnica imprescindible para escribir teatro. A un tiempo, sería estupendo poder obtener una pieza teatral de la que después se pueda presentar a público en forma de lectura dramatizada, pero éste no es el objetivo principal.

Preu: 50€ mensuales.

Número máximo de autor@s: 10 

Curso coordinado y pensado especialmente por Laura Freijodramaturgadirectora, periodista i pensapoadora para el Teatre LA COLMENA de Santa Coloma de Gnet.

Para recibir el dossier completo, escribid a laura@laurafreijo.com; 676 31 21 67.

(*) Nota importante: El precio del curso no incluye la coordinación, producción y dirección de la lectura dramatizada en el caso de que surja una obra de teatro completa.